Algemene Voorwaarden Stichting Breinpijn Nederland

Artikel 1: toepassing

1.1 Op alle bestellingen en aanbiedingen en andere overeenkomsten van Stichting Breinpijn Nederland zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

1.2 Als u een bestelling plaatst bij Stichting Breinpijn Nederland gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

1.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van kracht blijven.

Artikel 2: aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Stichting Breinpijn Nederland zijn vrijblijvend en Stichting Breinpijn Nederland behoudt het recht om eventuele prijswijzigingen door te voeren.

2.2 Er is pas sprake van een overeenkomst als Stichting Breinpijn Nederland uw bestelling heeft geaccepteerd. We zijn gerechtigd om bestellingen te weigeren en bepaalde voorwaarden te verbinden aan de levering. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u hier bericht van binnen 10 werkdagen nadat de bestelling geplaatst is.

2.3 Bij het niet-correct invullen van uw persoonsgegevens zal uw bestelling niet verwerkt worden. Let vooral goed op bij het invullen van uw e-mailadres en telefoonnummer. Dit zijn voor ons immers de enige mogelijkheden om contact met u op te nemen bij eventuele problemen.

Artikel 3: prijzen en betalingen

3.1 De prijzen die bij de aangeboden producten in onze webwinkels staan aangegeven zijn in euro’s. Er staat duidelijk vermeld of de prijzen inclusief of exclusief BTW en verzendkosten zijn. De prijzen in onze offertes zijn exclusief BTW. Dit staat duidelijk aangegeven.

3.2 Stichting Breinpijn Nederland gebruikt meerdere betaalmethoden. U kunt betalen via een bankoverschrijving, iDeal of PayPal.

3.3 Via een eenmalige incasso geeft u Stichting Breinpijn Nederland toestemming om het te betalen bedrag eenmalig af te schrijven van uw bank- of girorekening. Het bedrag wordt pas geïncasseerd als de bestelling verzonden wordt. Bij bestellingen bestaande uit meerdere artikelen met verschillende levertijden worden alleen de bedragen van de verzonden artikelen geïncasseerd.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke blijft, is Stichting Breinpijn Nederland gerechtigd om de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Het kan zijn dat de prijzen voor de aangeboden artikelen veranderen in de periode tussen de bestelling van het artikel en de uitvoering daarvan (denk bijvoorbeeld aan druk- of zetfouten in de database). Als dit het geval mocht zijn, dan bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 7 werkdagen na de mededeling van de prijsverhoging.

Artikel 4: levering

4.1 De door Stichting Breinpijn Nederland vermelde levertijd is een indicatie. Sommige artikelen kunnen niet direct op voorraad zijn en moeten besteld worden. Bij overschrijding van de beloofde levertijd kan de bestelling altijd kosteloos geannuleerd worden. Dit kan nooit tot schadevergoeding, of enige andere actie jegens aanbieder leiden behalve in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld.

4.2 De artikelen worden geleverd zodra wij deze gedeeltelijk of volledig hebben ontvangen van de leveranciers, naar het door u opgegeven adres.

Artikel 5 eigendomsvoorbehoud

5.1 U bent pas rechtmatig eigenaar van het geleverde artikel, als u voldaan heeft aan het bedrag dat u Stichting Breinpijn Nederland verschuldigd bent. De verantwoordelijkheid voor het artikel gaat reeds over op het moment van aflevering. U draagt dan ook het volledige risico over het artikel.

Artikel 6: intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Bij het aannemen van het product verklaart u dat u alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Stichting Breinpijn Nederland geleverde artikelen volledig respecteert en naleeft.

6.2 Bij het leveren van documenten en manuscripten aan Stichting Breinpijn Nederland verklaart u als maker automatisch te beschikken over alle intellectuele en industriële eigendomsrechten.

6.2 Stichting Breinpijn Nederland geeft geen garantie dat op de geleverde producten deze intellectuele en eigendomsrechten van en door derden worden nageleefd.

Artikel 7: aanprakelijkheid

7.1 U bent verplicht om bij de aflevering de artikelen controleren. Als de levering niet voldoet aan de overeenkomst die u met Stichting Breinpijn Nederland heeft gesloten, dan dient u ons zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te brengen (binnen 7 werkdagen).

7.2 Wanneer het artikel niet voldoet aan de overeenkomst, kan deze teruggestuurd worden en zal Stichting Breinpijn Nederland het door u betaalde bedrag retourneren.

7.3 Als u een artikel om welke reden dan ook niet wil aanvaarden, behoudt u het recht om deze binnen 7 werkdagen na aflevering terug te sturen naar ErgensinHolland Uitgeverij. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als de verpakking van het product onbeschadigd is en de sealing nog volledig intact is. De kosten van retourzending komen voor uw rekening.

Artikel 8: bestellingen en communicatie

8.1 Stichting Breinpijn Nederland is niet aansprakelijk voor miscommunicatie, vertragingen of het niet correct overkomen van uw bestellingen of mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of andere media tijdens uw communicatie met ErgensinHolland Uitgeverij. Dit geldt niet wanneer er sprake is van opzet of grove schuld van ErgensinHolland Uitgeverij.

Artikel 9: overmacht

9.1 In geval van overmacht heeft Stichting Breinpijn Nederland het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten of de bestelling te annuleren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de releasedatum verplaatst is of als de bestelde artikelen vervallen zijn tussen het moment van de bestelling en behandeling van deze bestelling. Als dit het geval is heeft u geen recht op schadevergoeding.

9.2 Onder overmacht verstaan wij iedere tekortkoming die niet aan Stichting Breinpijn Nederland kan worden toegerekend.

Artikel 10: overige bepalingen

10.1 De bestellingen worden verstuurd naar het door u ingevulde adres. Bij het verkeerd invullen van uw adresgegevens is Stichting Breinpijn Nederland niet aansprakelijk voor eventuele verkeerde zending.

10.2 Als Stichting Breinpijn Nederland afwijkingen van deze voorwaarden toestaat, zijn we nog altijd gerechtigd om de naleving van deze voorwaarden te eisen. U bent dus nooit gerechtigd eisen te stellen op grond van het feit dat Stichting Breinpijn Nederland deze voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meerdere van deze voorwaarden niet overeenkomen met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal (zullen) de betreffende voorwaarde(n) komen te vervallen en vervangen worden door een nieuwe toelaatbare voorwaarde, die vergelijkbaar is met de vervallen voorwaarde. 1

10.4 Stichting Breinpijn Nederland heeft het recht om gebruik te maken van derden bij het uitvoeren van uw bestelling.

Artikel 11: toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Samen komen we er vaak wel uit.

11.2 Indien nodig zullen alle geschillen tussen partijen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Stichting Breinpijn Nederland is een geregistreerde imprint van ESOXHolland Tekst & Beeld, Hellevoetsluis.

Stichting Breinpijn Nederland

Stichting Breinpijn

Schudegge 45
3224 BP Hellevoetsluis
KvK nummer: 70202230
SWIFT/BIC: RABONL2U
IBAN: NL 80 RABO 0325 462 909