Comité van aanbeveling voor de jaarlijkse gouden Speld van Verdienste van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’

De Raad van Bestuur van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ heeft het navolgende protocol vastgesteld voor de samenstelling, het handelen en de vervanging van het Comité van Aanbeveling van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’.

Artikel 1: Samenstelling
Het Comité van Aanbeveling van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ bestaat, naast een voorzitter, uit minimaal twee tot vier of meer leden, te benaderen en te benoemen door de voorzitter in overleg met de overige leden, uitsluitend op basis van het criterium van deskundigheid, in welke hoedanigheid of functie dan ook, met betrekking tot de behandeling en de leefomstandigheden van cliënten met NAH. NAH betekent hier: Niet Aangeboren Hersenletsel

Artikel 2: Bijeenkomst in vergadering
De leden van het Comité van Aanbeveling van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ verrichten hun werkzaamheden om niet. Ze komen tenminste tweemaal per jaar fysiek bij elkaar in vergadering. Hen wordt een reiskostenvergoeding op basis van de vastgestelde 0,19 eurocent per kilometer vergund, gebaseerd op een schriftelijke declaratie en specificatie per jaar.

Artikel 3: Rol, functie en charter
Het Comité van Aanbeveling van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ is onafhankelijk en doet jaarlijks op basis van een welomschreven, unanieme voordracht (de ‘charter’) een voorstel voor een natuurlijke persoon, of een instelling, of een instantie in Nederland, die zich voor de zorg en de zorginnovatie rond Niet Aangeboren Hersenletsel en of voor de ontwikkeling van technologische doorbraken op het gebied van de revalidatie van NAH-cliënten bijzonder verdienstelijk heeft of hebben gemaakt.

Artikel 4: Het quorum
Drie leden van het Comité van Aanbeveling van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ vormen reeds het quorum. Voor de unanimiteit van de voordracht van het Comité van Aanbeveling van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ is een quorum van drie van de vijf of meer leden van het comité gewenst. Aanbevelingswaardig is volstrekte unanimiteit van de drie of meer zittende leden van het Comité van Aanbeveling van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ .

Artikel 5: Bijeenkomst in ceremonie
De door het Comité van Aanbeveling van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ voorgedragen persoon, instantie of instelling in Nederland ontvangt de jaarlijkse gouden ‘Speld van Verdienste’ van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ uitgereikt door de Raad van Bestuur van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ in nauw overleg met Comité van Aanbeveling van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ .
Het moment, de plaats en het ceremonieel van uitreiking worden met zorg gekozen, zodat maximale publiciteit kan worden gegenereerd.

Artikel 6: Gevraagd advies
Leden van het Comité van Aanbeveling van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ kunnen tijdens hun zittingstermijn, individueel of collectief, om advies gevraagd worden door de Raad van Bestuur van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ . Ze ontvangen hiervoor een bescheiden, in overleg te bepalen, vergoeding in verhouding tot het bepaalde in de ANBI-status die het Rijk hanteert.

Artikel 7: Zittingstermijn voorzitter
Drs. Jenny Palm, neuropsycholoog, NAH-specialist en publicist, wordt benoemd voor het leven als voorzitter van het Comité van Aanbeveling van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ .
‘Voorzitter voor het leven’, wil in dit protocol zeggen dat mevrouw Palm benoemd wordt ‘voor het leven’, tenzij mevrouw Palm om haar moverende redenen na verloop van tijd afziet van de functie en hiervan de Raad van Bestuur van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ en het Comité van Aanbeveling van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ ruim op tijd (met een opzegtermijn van drie maanden) schriftelijk in kennis stelt, tenzij overmacht haar dit verhindert te doen.

Artikel 7: Aftreden voorzitter
In het geval dat de voorzitter van het Comité van Aanbeveling van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ aftreedt, wordt in overleg met de Raad van Bestuur van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ en de overgebleven leden van het Comité van Aanbeveling van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ uit het midden van het Comité van Aanbeveling van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ een nieuwe ‘voorzitter voor het leven benoemd’.

Artikel 7: Zittingstermijn overige leden
De overige leden van het Comité van Aanbeveling van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ worden benoemd voor minimaal vijf jaar, met tweemaal achtereenvolgens de mogelijkheid tot onmiddellijke verlening van een termijn, bij instemming van het quorum van het Comité van Aanbeveling van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ .

Artikel 8: Mededinging
Leden van het Comité van Aanbeveling van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ zijn tijdens hun zittingstermijn uitgesloten van mededinging naar de jaarlijkse gouden ‘Speld van Verdienste’ van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ .

Oud-leden van het Comité van Aanbeveling van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ kunnen wel in aanmerking komen voor een voordracht van het dan zittende Comité van Aanbeveling van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ ten behoeve van de jaarlijkse gouden ‘Speld van Verdienste’ van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ .

Artikel 9: Inmenging
Leden van het Comité van Aanbeveling van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ kunnen tijdens hun zittingstermijn geen directe of indirecte invloed uitoefenen op het beleid van de Raad van Bestuur van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ .

Artikel 9: Overgangsbepaling
In al het overige waarin dit protocol niet direct voorziet besluit de Raad van Bestuur van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ , gehoord het advies van het Comité van Aanbeveling van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ .

Aldus besloten door de Raad van Bestuur van de stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ in zijn vergadering de dato: 03-03-2018, te Hellevoetsluis,

namens de stichting NAH NU Nederland

Taco Meeuwsen, voorzitter

Wim Fortuin, secretaris

Voorzitter
Jenny Palm

Leden
Yorick Smakman
Wies Oldenkamp
Harmen Hidding
Peter Timofeeff

Vacature